زبان سایت

پست الکترونیکی

info@leadenstar.com

تلفن

986152224670+

مدیریت کشتی

مدیریت کشتی
کشتیرانی ستاره سربی پارس قادر به ارائه خدمات مدیریت کشتی در قراردادهای تک سفره , مدت دار و اجاره زمانی کشتی به شرح زیر می باشد :

  • اعلام برنامه بارگیری و تخلیه کشتی
  • کنترل عملیات بندری کشتی
  • کنترل عملیات روزانه کشتی
  • کنترل و فراهم کردن سوخت کشتی
  • کنترل بارگیری و تخلیه و محاسبه دموراژ
  • کنترل و محاسبه هزینه های بندری , عبور از کانال و ترانزیت و تسویه صورتحساب های مربوطه
  • کنترل عملیات شست و شوی مخازن و انبارهای کشتی
  • کنترل عملکرد کشتی و محاسبه زمان های خارج از سرویس جهت کسب اجازه